LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Vådområdeprojektet ”Lindenborg Å udspring”

Projektet er et kommunalt vådområdeprojekt langs de øverste 1900 meter af Lindenborg Å og de nederste 350 meter af tilløbet Lunddal bæk. Projektområdet omfatter 5 delområder med et samlet areal på 24 ha. Arealerne gøres mere våde ved at afbryde dræn og grøfter, samt ved at genslynge 3 vandløbsstrækninger og udlægning af 25 gydebanker. Vandstanden hæves også på et gammelt dambrugsareal, og i det store væld der starter Lindenborg Å samt på et areal (delområde2), hvor et væld/et drænudløb ledes til terræn. Restaureringen af Lindenborg Å omfatter desuden fjernelse af en rørlagt strækning således at udspringet sammenbindes med resten af vandløbet.

Vådområdeprojektet giver et løft af naturkvaliteten af enge, kilder og vandløb samt økologisk sammenhæng mellem Lindenborg Å og det store væld, der starter åen. Vådområdeprojektet er beregnet til at fjerne 2,2 ton kvælstof pr.år.

Projektet er gennemført ved frivillige aftaler med landmændene og en jordfordeling omfattende 5 ejendomme og ca. 10 ha.

Projektet er et fællesprojekt mellem Mariagerfjord kommune og Rebild Kommune med Rebild kommune som projektejer.

Læs mere om projektet her: Rapport om Etablering af vådeområde ved Lindenborg Å

 

Økonomi

Projekt periode 2019-2020
Projektfinansiering
75% LDP
25% Nationale midler

Projektsum

Ialt bevilget

4.062.000 kr.

Ivan Holm

Rebild Kommune