Ændring af vandstand

Ændring af vandstand

Naturtyperne rigkær og kilder er afhængige af konstant tilførsel af rent grundvand. Vandstanden er styrende for kvaliteten og størrelsen af rigkær og kildevæld. Naturtyperne var almindelige før i tiden.

Grøfter og dræn har udtørret mange af devådenaturtyper, og derved begrænset deres udbredelse. De arealer, der er tilbage med kilder og rigkær, er ofte små og ligger adskilt.

Når rigkær og kilder afvandes, forsvinder sjældne plante- og dyrearter. Ved at genoprette eller forbedre vandstanden øges mulighederne for, at naturtypernes unikke planter og dyr bevares.

I projektet arbejdes der med at genskabe rigkær og kilder. Det kan gøres ved at fjerne eller flytte grøfter og dræn, så naturligt udsivende grundvand igen får frit løb. Drænvand fra dyrkede arealer skal ledes udenom, da det næringsrige vand herfra vil modarbejde en genopretning af naturtyperne.