Stier

Stier

Der kan i forbindelse med projektet være et ønske om at etablere stier i nogle af delområderne. Der kan desuden være ønske om at sammenkæde eksisterende stisystemer og markveje og derved skabe større sammenhængende stiforløb. 

Hvis der opstår interesse for større sammenhængende stiforløb på tværs af projektområderne, kan LIFE-projektet understøtte udarbejdelse af ansøgninger om anden ekstern finansiering. Finansiering kan ske via Landdistriktsmidlerne, Friluftsrådet eller private fonde. 

Adgang til naturen med gode rekreative faciliteter understøtter en positiv udvikling i landdistrikterne og medvirker til at giver de der ejer jorden – landmændene – anerkendelse. Gode rekreative faciliteter er med til at understøtte bosætning og turisme. 

Stier vil kun blive etableret efter frivillige aftaler.