Vådområde-, lavbunds- og vandløbsprojekter

Vådområde-, lavbunds- og vandløbsprojekter

LIFE IP Natureman vil integrere forskellige aktiviteter, så der kan løses flere problemstillinger på en gang. Udover de fysiske tiltag som rydning, hegning og at få dyr ud og græsse på naturarealerne, vil der blive søgt om fx lavbunds-, vådområde- og vandløbsprojekter.

Vådområdeprojekter

Vådområderne er effektive filtre, der mindsker udledningen af kvælstof. Vådområderne laves typisk ved at dræn og grøfterafbryde. Når jorden er vandmættet bliver kvælstof omsat. Når vandløb genslynges så de løber over bredderne, tilbageholdes fosfor.

Vådområdernes størrelse kan være alt fra nogle få hektar med våde enge til store søer med en dybde på flere meter. Minivådområder er en særlig type vådområder, hvor vandet fra et større drænsystem ledes gennem en kunstig gravet sø, inden det løber ud i vandløbene. Formålet er at fjerne kvælstof fra drænvandet. Minivådområder kan anlægges på nogle få hektar landbrugsjord.

Lavbundsprojekter

Lavbundsprojekter laves i ådale med et stort indhold af tørv. Ved at afbryde dræn og grøfter hæves vandstanden og derved forhindres at jorden sætter sig. Lavbundsprojekter nedsætter udledningen af CO2 og giver også en mindre udledning af kvælstof fra engene

Vandløbeprojekter

Vandløbsprojekter skal forbedre tilstanden i vandløbene. De fjerner spærringer, genslynger vandløb, udlægger gydegrus m.m.. Projekterne gennemføres så de understøtter værdien af de naturarealer, som ligger tæt på vandløbet.