Jordfordeling

Jordfordeling

I projektområderne er der mange små parceller. Det er et levn fra tidligere tiders landbrugsdrift, hvor gårde havde eng- og overdrevsparceller til græsning eller høslet. For nutidens landbrug, der er højt specialiseret, er disse arealer ikke længere i brug. 

I projektet arbejdes der med jordfordeling som et redskab til at samle ejerskabet af naturarealer med plejebehov til større, sammenhængende områder til afgræsning og slet. 

En jordfordeling bruges også til at skaffe erstatningsarealer til landbrugsejendomme, der skal afstå eller ekstensivere arealer inden for projektområdet. 

Jordfordeling vil blive sat i gang, hvis jordejerne i et område synes det er en god ide. Jordfordelingen gennemføres i samarbejde med hver enkelt lodsejer og udføres af en neutral konsulent, der arbejder med jordfordeling. 

Det er frivilligt, om man ønsker at deltage i en jordfordeling. 

I projektet vil der blive arbejdet med at finde nye og bedre metoder til at udføre jordfordeling.