Midtvejskonference Natureman

Midtvejskonference Natureman "Landmanden som naturforvalter"

Landmanden som naturforvalter er et 8 årigt projekt, der har som mål at forbedre naturindholdet i de sjældne naturtyper rigkær, kildevæld og overdrev i 11 Natura 2000-områder i Nord- og Midtjylland.

Midlerne til at nå dette mål er at arbejde for at gøre det let og økonomisk interessant for ejerne af arealerne at foretage hensigtsmæssig naturforvaltning.

Projektet arbejder med at udvikle naturpleje, som en rentabel driftsgren i landbruget der understøtter en forbedret biodiversitet på arealerne og den fremadrettede pleje af arealerne. I denne sammenhæng er det væsentligt at skabe større sammenhængende naturområder for derved at øge robustheden og biodiversiteten i områderne.

Naturtyperne er ofte meget små arealer, som ligger spredt i landbrugslandet. Driften af de små og ekstensive naturarealer i form af høslæt eller afgræsning er mange steder ophørt. Det betyder at arealerne gror til og naturindholdet falder.

På konferencen sætter en række indlægsholdere fokus på arbejdsmetoder og resultater af de første 4 år med Landmanden som naturforvalter. Sløret løftes desuden for det videre arbejde i de sidste 4 år af projektet og betydningen for natur og biodiversitet i de 11 Natura 2000-områder.