Om projektet

Projektområdet

Projektbeskrivelse

EU yder gennem LIFE projekter støtte til at gennemføre forpligtelser Danmark har på miljø-og klimaområdet, herunder sikring af natur i Natura 2000 områderne. Natura 2000 er et netværk af værdifulde naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte en række sjældne og truede naturtyper, vilde fugle, plante- og dyrearter. LIFE IP Natureman er et integreret LIFE projekt. I de integrerede projekter er der krav om en holistisk tilgang, hvor der skabes sammenhæng til EU´s vandrammedirektiv, klimastrategi og regional udvikling.

Hvorfor LIFE IP Natureman?

Sjælden og truet lysåben natur i ådale går tabt, hvis ikke områderne bliver græsset eller plejet. Ofte er naturpleje dyrt og besværligt, og i dag er mange naturområder ved at gro til.

Landmanden som naturforvalter

Vi vil i LIFE IP Natureman have fokus på at bevare og beskytte rigkær, kilder og overdrev i 11 Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland.

Det vil vi gøre ved målrettet at arbejde for at gøre det økonomisk interessant for landbruget at have naturarealer med afgræsning eller høst af biomasse med i driften og derved udvikle naturplejen til en særlig driftsgren. Det er frivilligt for den enkelte landmand at deltage i projektet.

Samarbejde på tværs

Håndtering af udfordringer i naturpleje kræver helhedsorienterede løsninger, som gør det nødvendigt med samarbejde på tværs af fagligheder og organisationer.

Indsatserne i projektet fastlægges derfor i et tæt samarbejde mellem Miljø-og Fødevareministeriet, 8 kommuner og landbrugserhvervet.

Indsatser

Konkret vil projektet arbejde med at skabe større sammenhængende arealer, som er mere rentable at pleje.

Landmænd, landbrugskonsulenter og kommunale medarbejdere vil få tilbudt uddannelse i naturpleje som driftsgren. Støtteordninger med fokus på naturværdier afprøves og der udvikles hjælpemidler til dyrehold i naturområder.

Projektet vil også understøtte udvikling af ny teknologi som f.eks. droner eller elektroniske øremærker, der vil gøre det lettere at føre tilsyn med græssende dyr, samt udvikling af maskiner, der kan høste biomasse på naturarealer på en skånsom måde. Derudover skal mulighederne for at markedsføre og brande kød og andre lokale produkter fra naturarealer undersøges.

Projektets indsatser skal tilrettelægges på en måde, så de understøtter vækst og udvikling i landdistrikterne bedst muligt.

Erfaringer skal bredes ud

Erfaringerne og de værktøjer som udvikles i projektet skal bredes ud gennem netværk for lodsejere og dyreholdere og på sigt også kunne bruges i andre naturområder.

Projektet omfatter 11 Natura 2000-områder i 8 kommuner:

15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

18: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

22: Kielstrup Sø

30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal

32: Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge

33: Tjele Langsø og Vinge Møllebæk

37: Rosborg Sø

38: Bredsgård Sø

39: Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal

222: Villestrup Ådal

223: Kastbjerg Ådal

LIFE IP Natureman - økonomi

Projektperiode: 2018-2025

  78 mio kr.: EU LIFE Programmet: 

  11 mio kr.: Aage V. Jensen og 15. Juni Fonden 

    8 mio kr.: 8 Kommuner 

  33 mio kr.: Statens Naturpakke

130 mio kr.: Samlet projektsum

 

Der iværksættes forsknings- og udviklingsprojekter med supplerende finansiering, der støtter op om indsatserne.

 

Oplysninger på denne hjemmeside afspejler kun forfatterens holdning.

 

EU kommissionen er ikke ansvarlig for nogen brug af disse oplysninger