Rydninger

Rydninger

De lysåbne naturtyper rigkær, kildevæld og overdrev er mange steder ved at gro til i træer og buske. Tilgroningen skygger for den lave vegetationen og hæmmer de planter, der kræver lys.

Projektet arbejder med rydning af træer og buske på udvalgte arealer, som efterfølgende skal afgræsses.

Når et areal skal ryddes, er det vigtigt at tænke over, hvad der skal ryddes, og hvordan det skal foregå. Enkeltstående træer, buske og krat har værdi som leve steder for mange dyr og planter. Det bør derfor vurderes, om der snarere er behov for en pleje end blot rydning. Når et areal er ryddet, er det vigtigt, at området græs- ses, så det ikke gror til igen.

Rydning på våde arealer giver særlige problemer, og det kan være vanskeligt eller umuligt at færdes der. Det er derfor vigtigt at bruge maskiner og andet udstyr, der sikrer, at jordbunden ikke køres op, eller der dannes dybe kørespor. Ved rydning på overdrev, vil det være besværligt at færdes på de stejle skrænter.