Aktiviteter

Natureman har fokus på at bevare og beskytte naturtyperne rigkær, kildevæld og overdrev i 11 Natura 2000-områder.

Natureman har fokus på at bevare og beskytte naturtyperne rigkær, kildevæld og overdrev i 11 Natura 2000-områder. Projektet ønsker at udvikle naturpleje som en særlig driftsgren og skabe og afprøve incitamenter som gør det økonomisk interessant for landmanden at pleje naturarealer ved afgræsning eller slæt.

Vi vil i projektet arbejde med en række løsninger for at fremme økonomien i naturpleje herunder bl.a. at skabe større sammenhængende naturarealer ved jordfordeling eller ved organisering i græsningsfælleskaber, nye muligheder for støtteordninger, teknologi udvikling for husdyrhold, samt afsætnings- og værdikæder for landbrugsprodukter fra naturarealer.

Ved at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren forventes det, at indsatsen bliver bæredygtig på langt sigt og umiddelbart bliver overført til øvrige Natura 2000-områder og hermed kan bidrage væsentligt til opfyldelse af gunstig bevaringsstatus for de udpegede naturtyper og arter på nationalt niveau.

Der er i Natureman en række arbejdspakker, der skal fokusere på de enkelte elementer i projektet. En kort beskrivelse af de enkelte aktiviteter findes i fanebladet til venstre. Der er under den enkelte aktivitet et dokumentarkiv med de rapporter, faktaark m.m., der er lavet i arbjedspakken.

Aktiviteterne nummereret fra 1 til 10 er konkrete indsatser i de 11 Natura 2000-områder. Indsatserne vil efterhånden som de gennemføres fremgår af nedenstående kort.