Permanent ekstensivering

Permanent ekstensivering

Områderne med habitatnatur er ofte meget små og ligger som isolerede områder i ådalene. 85 % af områderne med lysåbent natur er således mindre en 5 ha og 50 % er mindre end 1 ha. Det gør områderne med værdifuld natur meget sårbare da påvirkningerne fra naboområderne er meget stor. De mange små områder gør desuden pleje af arealerne med ex høslæt eller græsning meget besværligt og dyrt.

I LIPE IP Natureman arbejdes der for at skabe større sammenhængende områder med natur. Det gør de værdifulde naturområder mere robuste og øger biodiversiteten samtidig med at det skaber grundlaget for en økonomisk rentabel pleje af arealerne.

Områderne beskrevet under denne aktivitet er områder, hvor der sker en permanent ekstensivering for at skabe sammenhængende områder med natur. Det er dels de områder, hvor der tinglyses en ekstensivering i henhold til Miljøstyrelsens støtteordning: tilskud til sammenhængende arealer indenfor Natura 2000 områder samt områder der opkøbes til ekstensivering af danske naturfonde eller Naturstyrelsen.

Ekstensivering tinglyses desuden på de arealer, som er omfattet af vådområde- og lavbundsprojekter. Jordfordeling vil desuden skabe en ejermæssig sammenbinding af arealer, som vil fremme en mere rentabel pleje af arealerne.