Særlig pleje af arter og naturtyper

Særlig pleje af arter og naturtyper

Græsning og rydning er ikke altid nok til at give den ønskede pleje af en særlig naturtype eller særlige arter. Der kan være områder, hvor græsning ikke giver den ønskede effekt pga. særlige forhold. Det kan fx være at arealerne er for våde, eller der er arealer som dyrene ikke har adgang til.

Plejetiltag målrettet en speciel naturtype kan give udfordringer i forhold til særlige og/eller truede arter i samme område. I disse tilfælde vil et særligt indgreb være nødvendigt for at sikre en god udvikling for de særlige arter.

Som udgangspunkt til indsatsen være rettet mod NATURA 2000-områderneds udpegningsgrundlag og bilag IV-arterne. Andre arter der er karakteristiske for naturtyperne kan komme i spil.

I flere områder vil der være en trussel fra ikke hjemmehørende (invasive) arter, som fx Kæmpe-Bjørneklo, der truer de sjældne arter og naturtyper. Bekæmpelse af disse invasive arter vil reducere denne trussel ved at forbedre mulighederne for at de sjældne arter kan spredes.

I projektet arbejdes der med forskellige aktiviteter: Pleje for de sjældne arter og arter der kræver særlig pleje, særlige tiltag i forbindelse med naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter.