Projektområder

Projektet omfatter 11 Natura 2000-områder

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. Områderne dækker 8,3 % af det danske landareal.

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper. De arter og naturtyper, der er beskyttet i hvert område fremgår af udpegningsgrundlaget.

LIFE Natureman omfatter 11 Natura 2000-områder. Der er i projektet særligt fokus på naturtyperne rigkær, kildevæld og overdrev. 

Natura 2000-områder: