Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder

Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder

Formålet med ordningen er at understøtte Natura 2000 planernes indsatser om sammenbinding og beskyttelse af sårbar naturtyper mod randpåvirkning i Natura 2000 områder. Indsatsen omfatter de 5 habitatnaturtyper: kildevæld, rigkær, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev.

Indsatsen foregår ved permanent ekstensivering af arealer mellem de kortlagte 5 naturtyper, som man søger at sammenbinde og beskytte mod randpåvirkning fordi de er sårbare. De ekstensiverede arealer har således til formål at skabe bedre vilkår for naturen ved at skabe større sammenhængende ekstensive arealer og reducere påvirkningen fra landbrugsdriften.

Sammenhængende arealer i Natura 2000 områder er en del af aftalen om Fødevare- og landbrugspakken. I 2018 og 2019 var der årligt afsat 10 mio. kr. Tilskud finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Miljøstyrelsen administrerer ordningen.

Tilskuddet kan udelukkende søges af private ejere af jord. Arealet som der søges om tilskud til, skal være mindst 1 ha og beliggende i direkte tilknytning til et eller flere af de 5 udpegede habitatnaturtyper.

Tilskudsordningen yder kompensation for at ophøre med intensiv drift som jordbearbejdning, gødskning og sprøjtning. Det er et krav, at den permanente ekstensivering af projektarealet bliver tinglyst.

Beløbet for engangsudbetalingen fremgår herunder:

  • Jord i omdrift 55.000 kr./ha
  • Permanent græs 28.000 kr./ha
  • Naturarealer 4.500 kr./ha (udbetales som de minimis)

Se yderligere information om tilskudsordningen her.

Miljøstyrelsen har valgt at forlænge tilskudsordningen i 2020 og 2021 da der har været stor søgning til ordningen. Den økonomiske ramme for 2020 er på 10 mio. kr.

Natureman gav i 2018 støtte til omkring 100 landmænd til udarbejdelse af ansøgninger om støtte. Der blev i 2018 på landsplan indsendt 114 ansøgninger om støtte hvoraf 92 blev udarbejdet af Natureman. Ordningen bevirkede i 2018 en permanent udtagning af 210 ha landbrugsjord ved 12 ansøgere. 7 ansøgninger og 149 ha beliggende i Natureman området. Den komplementære finansiering udgør i 2018 ca. 6,1 mio.kr. Læs mere om 2018 resultaterne her.

I 2019 blev der indsendt 23 ansøgninger om støtte på landsplan. 20 ansøgninger blev udarbejdet af Natureman. Alle ansøgninger blev bevilget i 2019. Tilsagnene bevirker en permanent ekstensivering af 342 ha på landsplan hvoraf 297 ha er beliggende indenfor Natureman området. Den komplementære finansiering udgør i 2019 ca. 8,7 mio.kr. Læs mere om 2019 resultaterne her.

Økonomi

Projektperiode    2018 - 2021
Projektfinansiering:
    Nationale midler
Projektsum: 14,8 mio. kr.

Kontaktperson

Jørgen Bidstrup
Projektleder
Naturstyrelsen
mail: jobid@nst.dk
mobil: +45 60 61 30 55