LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Collective Impact; en jordreform for fremtidens bæredygtige landskaber

13 parter i Collective Impact-initiativet udvikler gennem tværfaglige og forskningsunderstøttede pilotprojekter en dansk model for, hvordan man kan skabe synergi i indsatserne for henholdsvis natur, biodiversitet, klima og miljø på vores sparsomme arealer i vores lille land; en dansk model for en jordreform med flersidige samfundsgevinster. Indsatserne kan samtidig være med til at gøre det bedre at drive erhverv og bo i landdistrikterne, hvilket skaber opbakning fremfor lokal modstand. Det er samfundsøkonomisk attraktivt og med til at sikre forandringer på et meget lavt konfliktniveau i forhold til andre (myndigheds- eller forsknings) tilgange.

Bag pilotprojekterne og den deraf udviklede danske model står Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, KL, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Jægerforening, Landdistrikternes Fællesråd, Bæredygtigt Landbrug, DGI, Økologisk Landsforening og Realdania. 

Parterne har afprøvet ideerne i tre pilotprojekter i Skive-, Jammerbugt- og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Metoderne videreudvikles og kvalificeres i det fjerde projekt i Mariagerfjord Kommune, som løber frem til og med 2022.

Screening og dokumentationsmodel for multifunktionelle potentialer i landskabet

Collective Impact-parterne har siden 2015 tilknyttet et tværfagligt forskerteam til at følge pilotprojekterne. 

Det tværfaglige forskerteam har udviklet en screenings- og dokumentationsmodel for potentialer i landskabet ud fra en helhedsorienteret tilgang (driftsøkonomi, miljø, klima, natur, rekreative muligheder og landdistriktsudvikling).

Screeningsmodellen er samtidigt et demokratisk redskab, der udstikker overordnede mål og rammer (målepunkter for forbedring af landbrugsøkonomi, miljø. natur, klima og landdistriktsudvikling) der udfyldes med viden om det specifikke landskab og giver plads til lokalt engagement i de nødvendige forandringsprocesser.

Pilotprojekt ”Fælles forandring” i Mariagerfjord Kommune

I området omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk i Mariagerfjord Kommune har Collective Impact-parterne sat et projekt i gang i 2019-2022, hvor parterne ønsker at demonstrere, at tillidsfuldt samarbejde om fælles mål og visioner for området kan gavne alle – både dem, der ejer og lever af arealerne, og dem, der bor i området og bruger landskaberne på andre måder. Samtidigt ønsker parterne at demonstrere, at multifunktionel jordfordeling med flersidige arealhensyn er forandring nedefra, der kan opfylde mål og (direktiv)krav oven fra. 

I pilotprojektet i Mariagerfjord Kommune er der fokus på at videreudvikle inddragelsesværktøjer til at styrke demokratisk medskabelse og beslutningsgrundlag med kvalificeret viden om landskabet og lokalområdets samfundsværdier som omdrejningspunkt. Det er en tilgang, hvor lokale aktører bliver aktive bidragydere i udviklingen af lokalt tilpassede løsninger frem for passive modtagere af løsninger udviklet af myndigheder.

I pilotprojektet i Mariagerfjord Kommune står planlægningsprocessen på fire ben; hhv.

  1. Etablering af en facilitatorfunktion
  2. Nedsættelse af Råd for Lokal Forandring
  3. Udarbejdelse af lokal udviklingsplan
  4. Anvendelse af en tværfaglig screeningsmetode til at indsamle fælles viden om landskabets multifunktionelle potentialer. 

I pilotprojektet gennemførelsesfase anvendes jordfordelingsredskabet i kombination med øvrige redskaber og virkemidler til at indfri initiativerne i den lokale udviklingsplan. Derefter vil forskerteamet evaluere, i hvilket omfang et er lykkedes at indfri de lokale ønsker til anvendelse af landskabet, og om de bidrager til at opfylde nationale og internationale mål for natur, miljø og klima.

Det fjerde demonstrationsprojekt er finansieret af Realdania med 5 mio. kr. og en supplerende finansiering til køb og salg af arealer i jordpulje. Mariagerfjord Kommune medfinansierer projektet gennem den medgåede arbejdstid. Ud over den komplementære finansiering støttes projektet af EU LIFE IP Natureman – landmanden som naturforvalter samt det komplementære projekt ” Naturen – en rentabel del af landbruget”

Yderligere oplysninger om Collective Impact: https://collectiveimpact.dk/det-aabne-land

Yderligere oplysninger om Fælles forandring – vejen til en bedre brug af det åbne land: https://www.mariagerfjord.dk/Projekter/Faellesforandring

 

Økonomi

Projekt periode 2018-2021
Projekt finansiering Realdania 
Projekt sum 5 mio kr. 

Helga Grønnegaard

Sekretariatsleder
Collective Impact - Det åbne land som dobbelt ressource

Rasmus Fuglsang Frederiksen

Biolog
Fælles forandring