Nu starter arbejdet med en multifunktionel jordfordeling i Nørreådalen

Publiceret 18-09-2020

Den 25. juni 2020 modtog Naturstyrelsen et betinget samtykke til fri jordfordeling i Nørreådalen ved Ørum og Kvorning under ordningen Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO). Regeringen har afsat 150 mio. kr. til realisering af multifunktionelle projekter, hvor hensyn til natur, vandmiljø, klima, landbrug, friluftsliv og regional udvikling sammentænkes. Ved første ansøgningsrunde fik tre projekter betinget samtykke.
Inden Landbrugsstyrelen giver endelig samtykke foretager de en ejendomsmæssig forundersøgelse i området. Dette udføres i løbet af efteråret 2020.

Oversigtskort MUFJO
Oversigtskort Nørreådalen

Ansøgningen om MUFJO er udført i tæt samarbejde mellem Viborg Kommune og Naturstyrelsen i det fælles projekt LIFE IP NATUREMAN. Ansøgningen tager udgangspunkt i Viborg Kommunes arbejde med udvikling af en landskabsstrategi for Nørreådalen. Landskabsstrategi Nørreådalen indgår dels i et forskningsprojekt med Københavns Universitet (Regionale Landskabsstrategier), og dels som et komplementært projekt til LIFE IP Natureman.

En landskabsstrategi er et redskab, der kan bruges til at arbejde med, hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden. Den skal beskrive hvad landmænd, brugere, jordejere, lokalsamfund, erhverv og bosiddende m.fl. kan og vil satse på i området. Under arbejdet med landskabsstrategien har mange tilkendegivet interesse for jordfordeling til at løse en række af problemstillinger i området.

Foruden input fra arbejdet med landskabsstrategien er baggrunden for ansøgning om en MUFJO i dette område en række af våd- og lavbundsprojekter. I disse store projekter er det netop naturligt at samtænke jordfordeling i et større perspektiv og tilgodese flere interesser og ønsker samtidigt.

De elementer der ønskes arbejdet videre med under MUFJO i området er:

  • Natura2000 indsatser med fokus på rigkær, kilder og overdrev
  • Vådområdeprojektet ved Velds Møllebæk på 77 ha der tilgodeser rent vandmiljø
  • Lavbundsprojektet ved Kvorning på 444 ha der reducerer drivhusgasser og øger naturindhold
  • Lavbundsprojektet ved Heltzen Enge på 139 ha der reducerer drivhusgasser og øger naturindhold
  • Grundvandsbeskyttelse af drikkevandsområde ved Ørum
  • Bevarelse af en godt 100 meter lang bronzealdervej ved Kvorning
  • Stier og rekreative anlæg
  • Forbedret arrondering af landbrugsarealet inden for kerneområdet og øgning af arealer med økologi

Kerneområdet er på ca. 4500 ha, hvor det vurderes at der foruden jordfordeling i vådområde- og lavbundsprojekterne kan laves yderligere jordfordeling af 1000 ha.

Yderligere oplysninger:

Projektleder: Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen Himmerland, mail: , tlf: 93 56 41 00

Koordinator Viborg Kommune: Hanne Døssing Hornum, mail: , tlf.: 87 87 55 05

Læs pressemeddelelse her.

Læs mere om multifunktionel jordfordeling her

Læs mere om landskabsstrategien for Nørreådalen her