LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Aktiviteter

Natureman har fokus på at bevare og beskytte naturtyperne rigkær, kildevæld og overdrev i 11 Natura 2000-områder. Projektet ønsker at udvikle naturpleje som en særlig driftsgren og skabe og afprøve incitamenter som gør det økonomisk interessant for landmanden at pleje naturarealer ved afgræsning eller slæt.

Vi vil i projektet arbejde med en række løsninger for at fremme økonomien i naturpleje herunder bl.a. at skabe større sammenhængende naturarealer ved jordfordeling eller ved organisering i græsningsfælleskaber, nye muligheder for støtteordninger, teknologi udvikling for husdyrhold, samt afsætnings- og værdikæder for landbrugsprodukter fra naturarealer.

Ved at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren forventes det, at indsatsen bliver bæredygtig på langt sigt og umiddelbart bliver overført til øvrige Natura 2000-områder og hermed kan bidrage væsentligt til opfyldelse af gunstig bevaringsstatus for de udpegede naturtyper og arter på nationalt niveau.

Der er nedsat en række arbejdsgrupper der skal fokusere på de enkelte elementer i projektet. Rapporter, faktaark m.m. fra de enkelte arbejdsgrupper findes i dokumentarkivet.

Der er i Natureman en række konkrete indsatser i de 11 natura 2000-områder. Aktiviteterne vil efterhånden som de gennemføres fremgå af nedenstående kort og uddybes i fanebladende til venstre.

Kort over aktiviteter