LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Lavbundsprojekt i Skals å-dalen ved Hærup Sø.

Viborg Kommune har fået 10,5 mio. kr til etablering af et lavbundsprojekt ved Hærup sø i Skals Å-dalen. Projektområdet er beliggende indenfor Natura 2000-område nr. 30.

Lavbundsprojekter bidrager til nedsættelse af landbrugets udledning af CO2, gennem udtagning af arealer i omdrift og hævning af vandstanden. Dette projekt omfatter to delområder på i alt 115 ha, hvoraf 99% er beliggende på tørvejord.

Der er 20 lodsejere indenfor projektområdet, som gennem en jordfordeling og indgåelse af fastholdelsesaftaler kompenseres for at lade deres jord indgå i projektet.

I forbindelse med projektet vil der blandt andet ske en genslyngning af to vandløb, genetablering af det gamle afløb fra Hærup Sø, sløjfning af grøfter og dræn, og etablering af mere hensigtsmæssig hydrologi ved habitatnaturtyper.

Læs mere på Viborg Kommunes hjemmeside.

 

Økonomi

Projekt periode 2019-2024
Projektfinansiering
LDP 8,6 mio. kr.
Nationale midler 2,9 mio. kr.
Projekt sum 11,5 mio. kr.

Eva Christensen

Biolog
Viborg Kommune