LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Lavbundsprojektet ”Heltzen Pumpelag og Enge” i Nørreådalen

Formålet med lavbundsprojekterne er at reducere udledningen af klimagasser ved at hæve vandstanden i ådalene. Samtidig har projekterne den sidegevinst, at den forhøjede vandstand på engen fjerner kvælstof. Den øgede vandstand på engene kan medføre en frigivelse af fosfor fra arealerne, mens oversvømmelse af engarealerne tilbageholder fosfor. Projekternes effekt på udledningen af fosfor vil derfor bero på en konkret beregning for det enkelte projekt.

Lavbundsprojektet ”Heltzen Pumpelag og Enge” dækker et 140 ha stort område i Nørreådalen øst for Viborg. Vandstanden er hævet i projektområdet ved fjernelse af tre pumpestationer og gennembrydning af diger langs nuværende landkanaler og pumpekanaler, så der etableres ind- og udløb ved nye søer. Derudover har man fjernet 51 drænbrønde, syv drænsystemer og sløjfet 33 grøfter med en samlet længde på omkring 8700 meter.

”Heltzen Pumpelag og Enge” vil årligt tilbageholde 3450 ton CO2-ækvivalenter. Projektet vil samtidigt reducere udledningen af kvælstof til Randers Fjord med 5,4 ton N pr år og reducere udledningen af fosfor til fjorden med 770 kg pr år. Projektet vil derfor give en forbedring af miljøtilstanden og bedre betingelser for dyr og planter i Randers Fjord.

Projektet er gennemført ved frivillige aftaler med landmændene og en jordfordeling omfattende 6 ejendomme og 142 ha.

Det er Naturstyrelsen, som har gennemført projektet i samarbejde med Viborg Kommune.

Projekt periode 2017-2018

Projekt finansiering:

Nationale midler: 3.5 mio. kr 
EU Landdistrikts program: 10.5 mio. kr.

Projektsum:

14 mio kr.

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Naturstyrelsen