Natura 2000-område 39: Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal

Gammelstrup Hede. Foto Frits Rost.

 

Området strækker sig fra Daugbjerg og Mønsted i syd og forløber nordpå primært langs Jordbro Ådal indtil Liebes- og Dalgas Plantager mod nord. I den sydlige del af området ligger de to gamle kalkgruber Mønsted og Daugbjerg. Kalkgruberne udgør en international meget vigtig overvintringslokalitet for flere arter af flagermus, herunder bl.a. damflagermus. Ådalene indeholder botaniske vigtige kildevæld bl.a. med forekomster af blank seglmos. På kanterne af ådalene findes arealer med sure overdrev og tørre heder. Tidligere tiders husdyrgræsning er stort set ophørt i de to ådale. I den nordlige del af området, nær Birkesø ligger store arealer med tør hede.

Området er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: tør hede, surt overdrev, rigkær, stilkege-krat samt grøn kølleguldsmed, damflagermus og blank seglmos.

 

Yderligere oplysninger om Natura 2000 område 30:

Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal

 

Der vil i Natureman være særligt fokus på en sammenhængende indsats for delområdet:

  • N39-1: Jordbro Ådal. Oplandet fra Mønsted til Kvosted