Natura 2000-område 38: Bredsgård Sø

Rigkær, hvor der vokser gul stenbæk. Foto: Peter Bundgaard

 

Dette lille område på kun 172 ha domineres arealmæssigt og landskabeligt af et lavtliggende område med en mosaik af våde naturtyper, der afvandes til Fisk Bæk. Den tidligere sø på kun 9 ha blev forsøgt afvandet i 1955, men projektet mislykkedes og området blev aldrig dyrkbar landbrugsjord. I den sydlige ende af området findes en del kilder og artsrige rigkær langs skræntfoden og i dalbunden, som indeholder flere sjældne og karakteristiske arter. De tilgrænsende sandede skrænter er overvejende tilgroet med skov, men på de åbne arealer findes hede og overdrev på sur bund. Inden for området findes en lille bestand af gul stenbræk. I den nordlige del af området er der længere mellem de kortlagte arealer med habitatnatur og området præges her af kulturenge.

Området er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: kildevæld og rigkær samt gul stenbræk, blank seglmos og kildevældsvindelsnegl.

 

Yderligere oplysninger om Natura 2000-område 38:

Bredsgård Sø

 

Hele området vil i Natureman blive behandlet i delområdeplan:

  • N38-1: Bredsgård Sø