Natura 2000-område 37: Rosborg Sø

Udsigt over den nordlige del af Rosborg Sø. Foto: Frits Rost.

 

Området domineres arealmæssigt og landskabeligt helt overvejende af den afvandede søbund fra den tidligere Rosborg Sø. Området ligger som en stor terrænsænkning i landskabet og omfatter langt overvejende en mosaik af våde naturtyper. Inden for området findes landets største bestand af gul stenbræk.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: Hængesæk, kildevæld og rigkær samt gul stenbræk.

 

Yderligere oplysninger om Natura 2000 område 37:

Rosborg Sø

 

Hele området vil i Natureman blive behandlet i delområdeplan:

  • N37-1: Rosborg Sø. Oplandet til Rosborg Sø