Natura 2000-område 33: Tjele Langsø og Vinge Møllebæk

Ellesump ved Tjele Langsø: Foto: Frits Rost

 

Natura 2000-området Tjele Langsø og Vinge Møllebæk har et areal på 1.353 ha.

Flere arealer grænsende op til Tjele Langsø og langs Vinge Møllebæk er dækket af skov og beskyttet §3 natur. De tilgrænsende arealer op til Natura 2000-området udgøres af store landbrugsområder.

Området er en del af Skals Å systemet, og omfatter både et habitatområde og et fuglebeskyttelsesområde. Habitatområdet domineres arealmæssigt og landskabeligt helt overvejende af selve Tjele Langsø på 409 ha med tilgrænsende ellesumpe. Rundt om søen ligger flere større eller mindre arealer med rigkær, der i varierende grad er under tilgroning. Den sydøstlige del af habitatområdet omfatter Vinge Mølle med mølledam og omkringliggende stejle overdrevsskrænter. Langs Vinge Møllebæk findes en række meget vigtige rigkærs-, kildevælds- og overdrevslokaliteter med sjældne arter, herunder bl.a. blank seglmos.

Fuglebeskyttelsesområdet omfatter ud over selve søen også store landbrugsarealer omkring Tjele Gods syd for søens vestlige ende.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arter (Bilag 10): Rigkær og elle- og askeskov samt blank seglmos. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier.

 

Yderligere oplysninger om Natura 2000 område 33:

Tjele Langsø og Vinge Møllebæk

 

Der vil i Natureman være særligt fokus på en sammenhængende indsats for delområdet:

  • N33-1: Vinge. Oplandet til Vinge Møllebæk