Natura 2000-område 32: Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge

Udsigt ud over Geddal Strandenge. Foto: Peter Bundgaard

 

Sdr. Lem Vig er en tidligere fjordarm som nu er en sø omgivet af lavtliggende landområder. Sdr. Lem Vig er afskåret fra Limfjorden med en dæmning og afvandes med pumpe. Søen har en rig bestand af kransnålalger og undervandsplanter som er knyttet til klarvandede, kalkrige søer. Søen er omgivet af en stor sammenhængende rørsump, samt kulturenge med mindre partier af rigkær, surt overdrev og hede.

Geddal Strandenge er tidligere forsøgt afvandet og opdyrket, men efter et naturgenopretningsprojekt i 1990’erne henligger det i dag som genskabte strandenge med et meget rigt fugleliv. Geddal enge er en vigtig yngle- og træklokalitet for især ande – og vadefugle. 

Dette natura-2000 område er specielt udpeget på grundlag af følgende naturtyper og arts levesteder: lagune, strandeng, kransnålalge-sø, rigkær samt odder.

 

Yderligere oplysninger om Natura 2000-område 32:

Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge

 

Der vil i Natureman være særligt fokus på en sammenhængende indsats for delområdet:

  • N32-1: Sdr. Lem Vig. Oplandet til Sdr. Lem Vig