Natura 2000-område 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal

Udsigt ved Fussingø Sø. Foto: Henriette Bjerregaard

 

Natura 2000-området strækker sig fra Hjarbæk Fjord, Lovns Bredning og Lovns halvøen i vest op gennem ådalene langs med de fire store vandløb Lerkenfeld, Simested, Skals og Nørreå til de store mosearealer ved Øster Bjerregrav og Fussing – og Glenstrup søer mod øst.  Natura 2000-området er bl.a. specielt udpeget for at beskytte de mange naturtyper i ådalene.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder (Bilag 8): Strandeng, kalkoverdrev, surt overdrev, kildevæld, rigkær og skovbevokset tørvemose samt stor vandsalamander, odder, gul stenbræk og en række vandfugle bl.a. hvinand.

 

Yderligere oplysninger om Natura 2000-område 30:

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal

 

Der vil i Natureman være særligt fokus på en sammenhængende indsats for delområderne:

N30-1: Lerkenfeld Ådal. Oplandet fra Lerkenfeldt Gods til udløbet.

N30-2: Lovns halvøen.

N30-3: Virksund. Oplandet fra Virksund til Lundø.

N30-4: Simested Ådal S. Oplandet fra Skivevej til udløbet.

N30-5 Simested Ådal N. Oplandet fra Aalestrup til Skivevej.

N30-6: Skravad Bæk. Oplandet til Skravad Bæk.

N30-7: Skals Ådal V. Oplandet fra Bjerregrav til udløbet.

N30-8: Skals Ådal -Rødsø. Oplandet fra Hersom til Bjerregrav

N30-9 Hærup Sø. Skals Ådal fra Hvornum til Hersom

N 30-10: Nørreå V. Oplandet til Nørreå fra Viborg til Vejrumbro.

N 30-11: Nørreå midt. Oplandet til Nørreå fra Vejrumbro til Løvskal.

N30-12: Nørreå Ø. Oplandet til Nørreå fra Løvskal til Volstrup.

N30-13: Velds Møllebæk

N30-14: Fussingø.

N30-15: Bjerregrav. Oplandet til Skals Å fra Øster Bjerregrav til Fårup.

N30-16: Glenstrup Sø

N30-17: Sdr Onsild Enge

N30-18: Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning