Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Natura 2000-område 223: Kastbjerg Ådal

Sidedalen Lambækdal med artsrigt surt overdrev. Foto: Henriette Bjerregaard.

 

Natura 2000-området omfatter hele Kastbjerg Ådal, dalene omkring Østerkær Bæk, Gloudal Bæk og Kjellerup Sø samt kystskrænter og en lille del af Mariager Fjord.

I den vestligste del af habitatområdet ligger den tørlagte sø, True Sø, der afvander mod vest til det tilgrænsende habitatområde nr. 30.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder (Bilag 14): Rigkær (7230), kildevæld (7220), surt overdrev (6230), stilkegekrat (9190) og vandløb med vandplanter (3260) samt odder.

 

Yderligere oplysninger om Natura 2000 område 223:

Kastbjerg Ådal

 

Der vil i Natureman være særligt fokus på en sammenhængende indsats for delområderne:

N223-1: Kastbjerg Ådal NØ. Oplandet fra Kastbjerg til udløbet

N223-2: Kastbjerg Ådal V. Oplandet til Kastbjerg å fra udspring til Kærby og tilløb til Glenstrup Sø fra øst.