Natura 2000-site 223: Kastbjerg Ådal

Tributary valley with species-rich nardus grassland. Photo: Henriette Bjerregaard.

 

Natura 2000-området omfatter hele Kastbjerg Ådal, dalene omkring Østerkær Bæk, Gloudal Bæk og Kjellerup Sø samt kystskrænter og en lille del af Mariager Fjord.

I den vestligste del af habitatområdet ligger den tørlagte sø, True Sø, der afvander mod vest til det tilgrænsende habitatområde nr. 30.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: Rigkær, kildevæld, surt overdrev, stilkegekrat og vandløb med vandplanter samt odder

 

 

Yderligere oplysninger om Natura 2000 område 222:

 

Kastbjerg Ådal

 

Hele området vil i Natureman blive behandlet i delområdeplan:

  • N223-1: Kastbjerg Ådal NØ. Oplandet fra Kastbjerg til udløbet
  • N223-2: Kastbjerg Ådal V. Oplandet til Kastbjerg å fra udspring til Kærby og tilløb til Glenstrup Sø fra øst