Natura 2000-område 22: Kielstrup Sø

Oversigt over Mariager Fjord. Foto: Torben Ebbensgaard.

 

Området består af store dele sammenhængende skov og naturbeskyttede landbrugsarealer langs åen. Det potentielle landbrugsareal udgør størstedelen af det vestlige område.

På kanten af Mariager Fjord ligger Kielstrup Sø. Søen, der er brakvandet, er stærkt næringspåvirket og kan betegnes som en kystlagune. Den gennemstrømmes af en klarvandet kildebæk, Karls Møllebæk. Søen er adskilt fra Mariager Fjord via en sluse, og omgives i øvrigt af moser, kildevæld, hedebakker, overdrev, strandenge, krat og skove. Skønt området er under tilgroning, findes stadig en række sjældne planter og dyr.

I området er arterne skæv vindelsnegl og kildevælds-vindelsnegl fundet. Den sjældne gul stenbræk har tidligere været i området, men er nu forsvundet. Knap halvdelen af Natura 2000-området er skovbevokset og domineret af nåletræsplantager, men der findes også betydelige arealer med bøgeskove i bakkerne nord og syd for søen. Langs vandløbene er der ofte elle- og askeskove. Et fællestræk for skovnaturtyperne er, at de tidligere har været drevet med stævningsdrift og stadig har tydelig præg af det. Den anden halvdel af området domineres af heder, rigkær, kildevæld, sure overdrev og kalkoverdrev samt enebærkrat. Området rummer en række særdeles artsrige pletter med bl.a. orkideer.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grund af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: Lagune, surt overdrev, rigkær samt arterne gul stenbræk, skæv- og kildevældsvindelsnegl (Bilag 4). Gul stenbræk er dog forsvundet fra området.

 

Yderligere oplysninger om Natura 2000-område 22: 

Kielstrup Sø

 

Hele området vil i Natureman blive behandlet i delområdeplan:

  • N22-1: Kielstrup Sø