Natura 2000-område 18: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Ravnkilde. Foto: Naturstyrelsen

 

Natura 2000-området består af Rold Skov og den øvre og mellemste del af Lindenborg Ådal. I ådalens bund løber den på store strækninger uregulerede Lindenborg Å, der fødes af en perlerække af kilder, hvoraf de mest kendte er Lille Blåkilde, Ravnkilde, Blåhøl og Kovadsbækken.

Langs ådalens kuperede dalsider findes en usædvanlig rig og unik natur især tilknyttet områdets kilder og kalkforekomster. Området indeholder nogle af landets mest bevaringsværdigearealer med lysåbne naturtyper. Det gælder bl.a. forekomster af kalkoverdrev med en lang række sjældne planter, som f.eks. rødlistearterne afbidt høgeskæg og bakke-fnokurt samt de meget sjældne og rødlistede orkidéer fruesko og bakkegøgeurt. Området rummer også meget fin natur på sur bund: Mange og store arealer med surt overdrev samt det store kuperede hedeområde Rebild Bakker. Blandt de såkaldt våde naturtyper er det især områdets mange kilder, der er unikke. Det er de især i kraft af kildernes specielle smådyrsfauna og mosflora. Lindenborg Å er i sit øvre løb gennem Rold Skov i noget, der er meget tæt på at kunne kaldes uberørt naturtilstand, idet den stort set henligger ureguleret med et godt fald, mange grusaflejringer i bunden samt tilledning af rent vand fra de mange kildevæld. De store rentvandede søer er også af international betydning, hvoraf de vigtigste er Madum Sø (lobeliesø) og Store Økssø (brunvandet sø). Der findes bestande af både skæv vindelsnegl og kildevældsvindelsnegl, vandhuller med bred vandkalv og tidligere fund af mosserne grøn buxbaumia og blank seglmos. 

 

Yderligere oplysninger om Natura 2000-område 18:

Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

 

Der vil i Natureman være særligt fokus på en sammenhængende indsats for delområderne:

  • N18-1: Lindenborg Ådal NØ. Oplandet fra Gl. Skørping til Håls bro
  • N18-2: Lindenborg Ådal SV. Oplandet fra Rold til Gl. Skørping
  • N18-3: Rold. Lindenborgs å udspring