Natura 2000-område 15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

Udsigt over dele af Sønderup Ådal. Foto: Kamilla Harlev Mai.

 

Området består mod nord af vidtstrakte strandenge og lavvandede fjordområder i Limfjorden, uforstyrrede holme, samt en af landets største brakvandssøer, der er vigtige raste- ynglelokaliteter og lokaliteter af stor national betydning for fuglene på udpegningsgrundlaget.

Området består mod syd af de markante ådale Halkær- og Sønderup Ådale. Sønderup Ådal er formet af den næsten uregulerede Sønderup Å, og i den smalle dalbund og langs de ofte stejle kuperede dalsider findes en rig og varieret natur. Ådalen rummer store sammenhængende arealer med sure overdrev og stilkegekrat. Halkær Ådal er en bred ådal med eng- og mosearealer omkring den regulerede å. I denne ådal findes også landets største forekomst af den sjældne naturtype indlandssalteng samt den nyetablerede sø, Halkær Sø, som er områdets største ferskvandssø.

Forekomsterne af rigkær og kildevæld i de to ådale rummer flere naturperler med forekomst af bl.a. gul stenbræk og kildevældsvindelsnegl.

 

Yderligere oplysninger om Natura 2000-område 15:

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

 

Der vil i Natureman være særligt fokus på en sammenhængende indsats for delområderne:

  • N15-1: Gjøl. Oplandet til Ulvedybet fra Øst
  • N15-2: Halkær Bredning. Oplandet til Halkær Bredning fra Vegger til Sebbesund
  • N15-3: Sønderup Ådal. Oplandet fra Aars til Vegger
  • N15-4: Halkær Ådal. Oplandet fra Mosbæk til Vegger
  • N15-5: Attrup Enge
  • N15-6: Skrædderengen