LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Foto: Lerkenfeld Å.

Vesthimmerlands Kommune deltager i projektet med arealer indenfor Natura 2000-områderne:

  • N15 (Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal)
  • N30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk)

Projektet drejer sig specifikt om Sønderup Ådal, Halkær Ådal, Simested Ådal, Lerkenfeld Ådal og Lovnshalvøen. Indenfor disse Natura 2000-områder er der markante ådale med store naturværdier, samtidig med at der også er store landbrugsmæssige interesser og rekreative interesser.

Vesthimmerlands Kommune vil arbejde sammen med lodsejere og andre interessenter for at bevare og udvide områderne med de sjældne og sårbare naturtyper rigkær, kildevæld og overdrev. Dette kan blandt andet ske gennem afgræsning, rydning af uønsket opvækst, høst af biomasse og særlige plejetiltag, med udgangspunkt i at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren.

Vi vil også arbejde sammen med nabokommunerne, da både Simested -, Halkær - og Sønderup Å er grænsevandløb til hhv. Viborg -, Aalborg - og Rebild Kommune. Omkring 15 % af projektets samlede areal er beliggende indenfor Vesthimmerlands Kommune.

Vesthimmerlands kommune deltager i den regionale styregruppe med direktør for teknik- og miljøforvaltningen Ole Helk.

Link til Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside

Per E. Rasmussen

Biolog
Vesthimmerlands Kommune