LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Foto: Lindenborg Å ved Blåhøl.

Rebild Kommune deltager i projektet med arealer indenfor Natura 2000-områderne: 

  • N15 (Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal)
  • N18 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø)

Sønderup Ådal, N15, er en markant ådal, som er formet af den næsten uregulerede Sønderup Å. I den smalle dalbund og langs de ofte stejle kuperede dalsider findes en rig og varieret natur. Ådalen rummer store sammenhængende arealer med sure overdrev samt forekomster af rigkær og kildevæld.

Lindenborg Å, N18, fødes af en perlerække af kilder, hvoraf de mest kendte er Lille Blåkilde, Ravnkilde, Blåhøl og Kovadsbækken. Åen er på lange strækninger ureguleret. Langs ådalens kuperede dalsider findes en usædvanlig rig og unik natur især tilknyttet områdets kilder og kalkforekomster. Blandt de såkaldt våde naturtyper er det især områdets mange kilder, der er unikke. Området indeholder nogle af landets mest bevaringsværdige arealer med lysåbne naturtyper. Det gælder bl.a. forekomster af kalkoverdrev med en lang række sjældne planter, som f.eks. rødlistearterne afbidt høgeskæg og bakke-fnokurt samt de meget sjældne og rødlistede orkidéer fruesko og bakkegøgeurt.

Rebild Kommune vil i projektet samarbejde med lodsejere og andre interessenter for at sikre sjældne og sårbare naturtyper i ådalene. Dette kan blandt andet ske gennem afgræsning, høst af biomasse og særlige plejetiltag, med udgangspunkt i at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren.

 

Rebild Kommune deltager i den regionale styregruppe med Natur- og Miljøchef Tove Nyegaard.

Link til Rebild Kommunes hjemmeside.

Anja Daugbjerg Hansen

Biolog
Rebild Kommune