LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Foto: Læsten bakker

Randers Kommune deltager i LIFE IP Natureman med arealer indenfor Natura 2000-områderne:

  • N30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk)
  • N223 (Kastbjerg Ådal)

N30 ved Skals å omfatter et meget stort område i Himmerland hvoraf ca. 1900 ha ligger i Randers Kommune: Engene ved Skals å nord for Fårup, Bjerregravmose, Læsten bakker og kær samt Fussing sø.

N223 har et areal på 1130 ha, hvoraf 38 ha er hav. Området omfatter hele Kastbjerg Ådal med sidedale, dalene omkring Glovdal Bæk og Kjellerup Sø samt dalen omkring Østerkær Bæk og den afvandede True Sø, som mod vest grænser op til Natura 2000-område nr. 30. Områderne har en meget stor naturværdi, og flere af naturtyperne er velbevarede med artsrig vegetation og sjældne arter. 500 ha. af de 1130 ha med primært rigkær og et stort antal kilder, ligger i Randers Kommune nord for byerne Kastbjerg, Enslev, Kærby og Dyrby. Da åen danner kommunegrænse arbejdes der tæt sammen med Mariagerfjord Kommune om opgaverne.

Randers Kommune vil i projektet arbejde sammen med lodsejere og andre interessenter for at bevare og udvide områderne med de sjældne og sårbare naturtyper; rigkær, kildevæld og overdrev. Dette kan bl.a. ske gennem afgræsning, høst af biomasse og særlige plejetiltag, med udgangspunkt i at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren. Desuden arbejder vi på at sikre en ekstensiv drift på de sammenhængende, lysåbne naturarealer for at forhindre tilgroning med høje urter og vedplanter, samt til at sikre yderligere sammenhæng mellem naturtyperne.

Aktiviteterne i Life IP Natureman skal bygge ovenpå de projekter og tiltag der er gennemført i ådalene med henblik på, at der på længere sigt ville kunne opnås gunstig bevaringsstatus for kildevæld, rigkær og overdrev i områderne.

Randers Kommune deltager i den regionale styregruppe med Michael Damm, afdelingsleder for Miljø, Natur og landbrug.

Link til Randers Kommunes hjemmeside.

Rasmus Hansen

Lokal projektleder
Randers Kommune