LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Foto: Ulvedybet.

Jammerbugt Kommune deltager i projektet med arealer indenfor Natura 2000-område:

  •  N15 (Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal)

Det drejer sig primært om de østlige dele af oplandet til Ulvedybet, hvor et større sammenhængende område med strandenge, bagvedliggende ferske enge og overgangszoner mellem disse udgår et komplekst og værdifuldt naturområde. Da området har stor værdi som yngle- og fourageringsområde for en række fuglearter er der også fokus på forbedring af levesteder for disse.

I projektet vil der være fokus på forbedring af naturkvaliteten på strandengene og potentialet for udvikling af mere artsrige ferske enge med karakter af tidvis våd eng eller rigkær. Tiltag der forventes at kunne forbedre naturkvaliteten inkluderer forbedret naturpleje ved ekstensiv afgræsning af engene, rydning af uønsket opvækst af træer og buske samt særligt forbedring af de hydrologiske forhold.

Naturværdierne søges forbedret gennem tæt samarbejde og frivillige aftaler med de private lodsejere og øvrige interessenter i området.

Jammerbugt kommune deltager i den regionale styregruppe med Plan- og Miljøchef Gitte Clausen. 

 

Marianne Fisker

Lokal projektleder
Jammerbugt Kommune