LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Foto: Lindenborg Å ved Volsted

Aalborg Kommune deltager i projektet med arealer indenfor Natura 2000-områderne:

  • N15 (Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal)
  • N18 (Rold skov, Lindeborg Ådal og Madum Sø)

Indenfor disse Natura 2000-områder er der markante ådale med store naturværdier, samtidig med at der også er store landbrugsmæssige interesser.

Aalborg Kommune vil i projektet arbejde sammen med lodsejere og andre interessenter for at bevare og udvide områderne med de sjældne og sårbare naturtyper rigkær, kildevæld og overdrev. Dette kan blandt andet ske gennem afgræsning, høst af biomasse og særlige plejetiltag, med udgangspunkt i at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren.

Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, deltager i den nationale styregruppe og den regionale styregruppe.

 

Svend Klitgaard Lassen

Lokal projektleder
Aalborg Kommune