LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Logo Aage V. Jensen Naturfond

AAGE V. JENSEN NATURFOND arbejder for at bevare, beskytte og synliggøre danske naturværdier og give alle mulighed for at opleve en rig natur i dag og i fremtiden.

AAGE V. JENSEN NATURFOND yder støtte til mange naturprojekter i Danmark inden for forskning, formidling og tiltag, der skal øge befolkningens glæde ved naturen. Endvidere har naturfonden erhvervet en række af Danmarks vigtigste naturområder, så det har været muligt at igangsætte og udføre en målrettet naturbeskyttelse, naturgenopretning og naturformidling til gavn for nuværende og kommende generationer. Naturfonden ejer i dag 31 individuelle naturarealer som er organiseret på 23 lokaliteter på tilsammen godt 19.300 hektar i Danmark.

AAGE V. JENSEN NATURFOND gav i 2012-2016 støtte til og var partner i projektet: ”Naturpleje som driftsgren”. Et projekt som efterfølgende dannede grundlag for ansøgningen om LIFE IP Natureman.  Læs mere om projektet her.

Høst af enggræsser til produktion af biogas blev udviklet i dette projekt under navnet: ”Fra græs til gas”. Konceptet er fra 2018 blevet en del af LIFE IP Natureman aktion C5: ”Maskinel høst af biomasse på naturarealer”. AAGE V. JENSENS NATURFOND støttede høst og maskinudvikling i 2017 med ca. 2 mio. kr. indtil bevillingen til LIFE IP Natureman var på plads.

AAGE V. JENSEN NATURFOND er finansiel partner i LIFE IP Natureman og støtter projektet med 8,4 mio. kr. Fonden er desuden repræsenteret ved skovrider Jacob Palsgaard Andersen i den Nationale Styregruppe for Natureman. 

AAGE V. JENSEN NATURFOND har desuden givet en støtte på 5,9 mio.kr. til det supplerende projekt: ”Kortlægning, genopretning og forvaltning af grundvandsfødte moser og kildevæld”. Læs mere om projektet her. 

%MCEPASTEBIN%