Ny rapport fra Miljøstyrelsen om naturtilstanden i de 11 Natura 2000 områder, som er omfattet af LIFE IP Natureman

Publiceret 03-07-2020

LIFE IP Natureman har til formål at forbedre naturkvaliteten i de himmerlandske og midtjyske ådale, særligt målrettet habitatnaturtyperne kildevæld (7220), rigkær (7230), tidvis våd eng (6410), tørt kalksandsoverdrev (6120), kalkoverdrev (6210) og surt overdrev (6230) samt en række fokusarter, som typisk er knyttet til disse naturtyper.

Blomstrende bakkegøgeurt ved Skindbjerg
Blomstrende bakkegøgeurt ved Skindbjerg

Baselinerapporten bidrager med en grundlæggende præsentation af status for fokus naturtyper og arter i ådalene i 11 udvalgte Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland omkring projektets opstart baseret på data indsamlet og kvalitetssikret i forbindelse med gennemførelse af det statslige overvågningsprogram - NOVANA. Der er dermed tale om en beskrivelse af baseline for de naturplejeindsatser, der sættes i værk i regi af LIFE IP Natureman

Rapporten er bygget op med en præsentation af de habitatområder, der indgår i de 11 Natura 2000- områder, der indgår i LIFE IP Naturemans projektområde med særligt fokus på de 36 subregioner, hvor delprojekter planlægges. Der tages udgangspunkt i de data der ligger til grund for 3. generations basisanalyser 2020 samt supplerende data fra anden NOVANA-overvågning og §3-registreringer, hvor det er relevant.

De 11 Natura 2000 områder i projektet rummer store arealer med kortlagt habitatnatur. Ser man på alle terrestriske naturtyper samlet, findes ca. 7% af det kortlagte areal i Danmark inden for projektområdet. Ser man på fokusnaturtyperne er andelen imidlertid langt højere. Fokusnaturtyperne er velrepræsenterede på tværs af LIFE IP Natureman projektområdet. Data viser eksempelvis, at over 40% af arealet med kortlagte kildevæld og over 30% af arealet med kortlagte rigkær i Danmark ligger inden for Natura 2000-områderne i projektet.

Naturtilstanden for de lysåbne naturtyper i området varierer mellem de enkelte subregioner. Overordnet set er over halvdelen af fokushabitatnaturtyperne i god-høj tilstand, med undtagelse af kildevældene, hvor det er under 40% der har tilstanden god eller højere.

De store arealer med god tilstand må bl.a. tilskrives, at der er store naturarealer i området, der er under pleje med afgræsning og rydning, og der er tillige et godt artsindhold på mange af arealerne. Der er fortsat arealer uden pleje og under tilgroning i områderne, og arealer der er påvirket af afvanding. Det er nogle væsentlige parametre for, at der fortsat er arealer i moderat, ringe og dårlig tilstand i områderne.

Fokusarterne er alle relativt sjældne arter. Nogle forekommer kun i få områder – fx fruesko og bakkegøgeurt, der kun findes i ét henholdsvis to af de 36 subregioner. Andre arter fx blank seglmos er fundet flere steder i 10 subregioner.

Rapporten viser, hvor der er data at bygge videre på i forhold til monitering af naturplejeindsatserne i projektet. En sammenligning særligt mellem arealer med beskyttet natur og med kortlagt habitatnatur viser potentiale i forhold til forbedring af naturkvaliteten inden for projektområdet.

Se rapporten her

Yderligere oplysninger:

Maria Pécseli
Miljøstyrelsen
+45 72 54 37 52 |