LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Tilskud til rådgivning

Du har som landmand eller skovbruger mulighed for at få tilskud til rådgivning fra LIFE Natureman hvis dine arealer ligger inden for de Natura 2000 områder der er omfattet af projektet. Din konsulent vil afklare omfanget i samråd med din kommune og Naturstyrelsen.

 

Se bekendtgørelse om tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje som del af LIFE16 IPE, Landmanden som naturforvalter:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205354

 

Hvilken rådgivning kan der gives tilskud til ?

1) Rådgivning om projektmuligheder på ejendommen.

2) Rådgivning om muligheder for at gøre naturplejen til en driftsgren på ejendommen.

3) Rådgivning om naturpleje og fremme af arter inden for habitatområdet.

4) Udarbejdelse af ansøgninger om tilskud og projektstøtte på ejendommen – herunder Natura 2000 støtteordninger.

5) Øvrig rådgivning i overensstemmelse med LIFE projektets formål f.eks. forundersøgelser med henblik på jordfordeling, indhentning af nødvendige tilladelser, projektøkonomi og overholdelse af tilsagn og udarbejdelse af udbetalingsanmodninger.

 

Hvem kan søge om tilskud til at rådgive ?

Private land- og skovbrugere kan få tilskud til rådgivning. Den enkelte jordejer kan frit vælge konsulent fra en liste over godkendte konsulenter.  Listen over godkendte konsulenter offentliggøres første gang 28. oktober 2019 og bliver herefter løbende opdateret her på siden.

Konsulenter der ønsker at blive optaget på listen skal opfylde en række krav til kompetencer samt deltage i en fælles uddannelsesdag som projektet arrangerer.

Se betingelser for optagelse på liste over rådgivere her

 

Første uddannelsesdage afholdes torsdag den 10. oktober 2019 på Nordjyllands Landbrugsskole, Halkærvej 3, 9240 Nibe.

Se dagsordenen for dagen her.

Tilmelding senest torsdag den 3. oktober 2019 kl. 12.00 på mail

HUSK:

Det er nødvendigt, at alle rådgivere, der ønsker at søge om optagelse på Listeordningen, personligt møder op og deltager i uddannelsesdagen.

 

Første frist for modtagelse af ansøgninger om optagelse på Listeordningen er tirsdag den 22. oktober 2019.

 

Link til dokumenter:

Bekendtgørelse om tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje

Betingelser for optagelse på liste over rådgivere

Vejledning

Ansøgningsskema -  om optagelse på listeordningen

Kontraktudkast med bilag 1, -  Standardbetingelser, maj 2019

Udbetalingsskema

 

Annita Svendsen

Specialkonsulent
Himmerland

Birthe Sørensen

Kontorfuldmægtig
Himmerland