LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Tilskud til rådgivning

Du har som landmand eller skovbruger mulighed for at få tilskud til rådgivning fra LIFE Natureman hvis dine arealer ligger inden for de Natura 2000 områder der er omfattet af projektet. Din konsulent vil afklare omfanget i samråd med din kommune og Naturstyrelsen.

Se bekendtgørelse om tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje som del af LIFE16 IPE, Landmanden som naturforvalter:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205354

Hvilken rådgivning kan der gives tilskud til ?

1) Rådgivning om projektmuligheder på ejendommen.

2) Rådgivning om muligheder for at gøre naturplejen til en driftsgren på ejendommen.

2.a. Økonomiberegninger, skatteforhold og lign.

2.b. Etablering af græsningslaug / selskaber, udarbejdelse af kontrakter

2.c. Regler og love, herunder dyrevelfærd

2.d. Andet vedr. naturpleje som driftsgren

3) Rådgivning om naturpleje og fremme af arter inden for habitatområdet.

4) Udarbejdelse af ansøgninger om tilskud og projektstøtte på ejendommen – herunder Natura 2000 støtteordninger.

4.a. Ansøgning om sammenhængende arealer

4.b Ansøgning om forbedret hydrologi

4.c. Ansøgning om forberedelse til afgræsning – hegning

4.d. Ansøgning om forberedelse til afgræsning – rydning

4.e. Ansøgning om pleje af græs- og naturarealer

4.f. Andet vedr. ansøgninger om tilskud

5) Øvrig rådgivning i overensstemmelse med LIFE projektets formål f.eks. forundersøgelser med henblik på jordfordeling, indhentning af nødvendige tilladelser, projektøkonomi og overholdelse af tilsagn og udarbejdelse af udbetalingsanmodninger.

5.a. Forundersøgelser med henblik på jordfordeling

5.b. Indhentning af nødvendige tilladelser

5.c. Projektøkonomi og overholdelse af tilsagn

5.d. Udbetalingsanmodninger

Hvem kan søge om tilskud til rådgivning ?

Private land- og skovbrugere kan få tilskud til rådgivning. Den enkelte jordejer kan frit vælge konsulent fra nedenstående liste over godkendte konsulenter.  Listen bliver løbende opdateret her på siden, når der bliver godkendt nye konsulenter.

 

Liste over rådgivere:

Annita Svendsen

Specialkonsulent
Himmerland

Birthe Sørensen

Kontorfuldmægtig
Himmerland