LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Landmanden som naturforvalter

Natureman er et integreret Life naturprojekt, som har til formål at bevare og beskytte rigkær, kildevæld og overdrev i 11 Natura 2000 områder i Himmerland og Midtjylland. De integrerede naturprojekter har fokus på opfyldelse af kravene i Natura 2000 planerne ud fra en holistisk tilgang, hvor der skabes sammenhæng til EU´s vandrammedirektiv, klimastrategien og regional udvikling.

 

Projektbeskrivelse

Sjælden og truet lysåben natur går tabt, hvis ikke områderne bliver græsset eller plejet. De fleste områder med lysåben natur er små og naturplejen ofte dyr og besværlig. Resultatet er at mange af de lysåbne naturområder gror til.

En væsentlig aktivitet i projektet er derfor at skabe større sammenhængende naturområder. Det giver mere robuste habitatområder, en større variation i områderne og en øget biodiversitet.

Større sammenhængende naturområder er desuden et vigtigt element i at gøre det økonomisk interessant for landbruget at have naturarealer med afgræsning eller høst af biomasse med i driften og derved udvikle naturplejen til en særlig driftsgren.

Projektet vil udvikle og afprøve en ny støtteordning for naturarealer med fokus på effekten af naturplejen på naturværdierne. Projektet vil også understøtte udvikling af ny teknologi som der vil gøre det lettere at føre tilsyn med græssende dyr, samt udvikling af maskiner, der kan høste biomasse på naturarealer på en skånsom måde. Derudover skal mulighederne for at markedsføre og brande kød og andre lokale produkter fra naturarealer undersøges.

Projektet vil opsamle viden om naturpleje og naturpleje som driftsgren og tilbyde uddannelse i naturpleje til landmænd, landbrugskonsulenter og øvrige interesserede.

Projektet gennemføres i samarbejde med Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og 8 kommuner. De konkrete aktiviteter gennemføres i 40 store projektområder inden for de 11 Natura 2000 områder som er vist på kortet.