LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Midtvejskonference Natureman "Landmanden som naturforvalter"

Landmanden som naturforvalter er et 8 årigt projekt, der har som mål at forbedre naturindholdet i de sjældne naturtyper rigkær, kildevæld og overdrev i 11 Natura 2000-områder i Nord- og Midtjylland.

Midlerne til at nå dette mål er at arbejde for at gøre det let og økonomisk interessant for ejerne af arealerne at foretage hensigtsmæssig naturforvaltning.

Projektet arbejder med at udvikle naturpleje, som en rentabel driftsgren i landbruget der understøtter en forbedret biodiversitet på arealerne og den fremadrettede pleje af arealerne. I denne sammenhæng er det væsentligt at skabe større sammenhængende naturområder for derved at øge robustheden og biodiversiteten i områderne.

Naturtyperne er ofte meget små arealer, som ligger spredt i landbrugslandet. Driften af de små og ekstensive naturarealer i form af høslæt eller afgræsning er mange steder ophørt. Det betyder at arealerne gror til og naturindholdet falder.

På konferencen sætter en række indlægsholdere fokus på arbejdsmetoder og resultater af de første 4 år med Landmanden som naturforvalter. Sløret løftes desuden for det videre arbejde i de sidste 4 år af projektet og betydningen for natur og biodiversitet i de 11 Natura 2000-områder.

8.30-9.00       Registrering - Morgenkaffe/te og brød

9.00-9.05        Velkomst og præsentation af dagens program.

v/ Torben Hansen, borgmester Randers Kommune 

Torben Hansen, Randers Kommune

9.05-9.15        Velkomst og kort præsentation af "Landmanden som naturforvalter"

v/ Signe Nepper Larsen, vicedirektør Naturstyrelsen

Præsentation: Velkomst til konference - Landmanden som naturforvalter.

Signe Nepper Larsen

9.15-9.20      Præsentation af "Landmanden som naturforvalter" (video)

Blok 1 Helhedsplaner og inddragelse af offentligheden

9.20-9.30    Strategien for udarbejdelse af helhedsplaner i "Landmanden som naturforvalter"

Life IP Natureman er et integreret naturprojekt. Vi arbejder i 39 delområder indenfor 11 natura 2000 områder med at lave mulitfunktionelle helhedsplaner i ådalene. Vi ønsker at høste synergien mellem kravene i Natura 2000 planerne, Vandområdeplanerne, klimastrategien, regional udvikling og den fremadrettede anvendelse af ådalene til landbrug og rekreative formål. Vi arbejder i projektet med forskellige metoder til bedst muligt at involvere lodsejere og lokal samfundet i denne proces.

Præsentation: Strategien for udarbejdelse af helhedsplaner.

Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen

9.30 - 9.55    Kan fortællinger bidrage til at skabe fremtidens multifunktionelle landskab?

v/ Stine Krøijer, Lektor, Institut for Antropologi, Københavns Universitet 

Det Velux-finansierede forskningsprojekt ”Lokale Landvindinger: Landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jordfordeling” undersøger de fortællinger som cirkulerer blandt lodsejere, borgere og naturforvaltere i forbindelse med den multifunktionelle jordfordeling (MUFJO) i Himmerland. Men hvordan kan fortællinger bruges i landskabsplanlægning? Forskningssamarbejdet med LIFE IP Natureman peger på, at fortællinger indgår i de lokale forhandlinger af landskabets værdier og funktioner og kan bidrage til at skabe en fælles fortælling om fremtidens landskab.

Præsentation: Fortællinger fra fremtidens multifunktionelle landskab.

 

Stine Krøijer, Københavns Universitet

9.55 - 10.20    Regionale landskabsstrategi i Nørreådalen 

v/Jørgen Primdahl, professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Over en periode på 3 år er der udviklet en strategi for Nørreådalens fremtid, som udover de tre kommuner og Naturstyrelsen har involveret en række interessenter, først og fremmest lodsejere og lokalsamfund i ådalen. Strategien er gennemført i en samarbejdsdreven proces, som har givet et bredt ejerskab til de mål, planer og projekter der indgår, og strategien vil formentlig få stor indflydelse på de kommende års udvikling i Nørreådalen. Københavns universitet har bidraget, dels med den overordnede metode, dels med undersøgelser og tilrettelæggelse af møder og workshops. 

Præsentation: Regional landskabsstrategi for Nørreådalen. 

Jørgen Primdahl, Københavns Universitet

10.20-10.40   Værdier af helhedsplaner - set fra kommunens synspunkt

Hvad gør man som kommune og myndighed, når man på den ene side har lodsejernes ønsker og forventninger om at få genskabt afvandingsforhold i en ådal, som de var for 30 år siden; og på den anden side har lovgivningens rammer med en række nationale og internationale mål for klima, klimatilpasning, vandmiljø, natur og biodiversitet? Mål der i praksis ofte sætter den stik modsatte dagsorden. Det vil oplægget give et bud på.

Præsentation: Nørreådalens fremtid.

Jørgen Jørgensen, Viborg Kommune

10.40.-11.05    Pause - Kaffe/te, isvand og frugt

11.05-11.15    Hvordan er det som landmand at blive inddraget i en helhedsplan for en ådal.

Biolog Lise Frederiksen, Mariagerfjord Kommune interviewer landmand Erik Christensen, Østerbæk kær

Præsentation i billeder.

11.15-11.35   Hvorfor er helhedsplanlægningen vigtig for landbruget?

v/ Lars Mellemkjær, Næstformand Landboforeningen Landbonord

Benyttelsen af det samlede danske landareal har aldrig været større end i dag. Vi har brug for jord til fødevareproduktion, naturområder, energiproduktion, infrastruktur, beboelser mv. Lægger vi alle planer sammen er arealet brugt langt over 100 %. Vi har derfor brug for langsigtede helhedsplaner og det er vigtigt for landbruget at sidde med ved bordet, når fremtidens anvendelse af ådalene planlægges.

Præsentation: Helhedsplanlægning set fra landbruget.

Lars Mellemkjær, Landbonord

Blok 2 Landmanden som naturforvalter

11.35-11.50   Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder

v/Anders Ahrenfeldt, formand Landboforeningen Midtjylland

Fra 2018 til 2021 var det muligt for private lodsejere at søge om tilskud til permanent ekstensivering af arealer i tilknytning til og mellem udvalgte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000 områder. Der er indenfor Natureman området med denne ordning udtaget 891 ha landbrugsarealer, som er omdannet til natur. Disse naturområder kan fortsat anvendes til naturpleje både til sommer- og helårsnaturpleje. Jeg vil i mit indlæg give nogle eksempler på, hvordan man med naturpleje kan skabe mere natur.

Præsentation: Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder.

Anders Ahrenfeldt, Landboforeningen Midtjylland

12.10-12.30     Branding og markedsføring af naturkød

v/Peter Brinkmann Kristensen, Naturstyrelsen

Økonomien i naturpleje som driftsgren, hviler på to ben: Tilskud og afsætning af naturkød. I NATUREMAN har vi derfor en vigtig rolle i at hjælpe med at skabe afsætning for naturkød, så incitamentet for at lave naturpleje øges – og vi dermed kan understøtte en højere biodiversitet. Kødet kan ses som en slags biprodukt af naturplejen, men med et stort potentiale som værdifuldt kommercielt nicheprodukt. Vi har derfor i projektet samarbejde med kommercielle samarbejdspartnere, for at understøtte salget af naturkød til en merpris, og dermed forbedre det økonomiske incitament for at lave naturpleje.

Præsentation: Naturkød.

Peter Brinkmann Kristensen, Naturstyrelsen

12.30-13.30    Frokost

13.30 - 13.50    Udvikling af effektbaseret naturtilskudsordning

v/Sarah Vestergård Hansen, Landbrugsstyrelsen

Vil en tilskudsordning, som belønner landbrugeren for den naturværdi, som opnås gennem naturpleje, kunne styrke landbrugernes ejerskab til indsatsen? Har de den viden der skal til? Hvordan måles natur-resultaterne? Og vil der være interesse for sådan en tilskudsordning? Hør mere om Landbrugsstyrelsens planer om at afprøve en resultat-baseret tilskudsordning.

Præsentation: Udvikling af effektbaseret tilskudsordning.

Sarah Vestergård Hansen, Landbrugsstyrelsen

13.50-14.10  Høsttek, GUDP projekt om biomassehøst

 v/Ole Hyttel, skovfoged Naturstyrelsen og

Gunnar Mikkelsen, senior Innovation Manager, Food & Bio Cluster Denmark

Engene på lavbundsarealer er under tilgroning med høje urter og vil med tiden springe i krat og skov, hvis de ikke plejes. Vi arbejder i Natureman med at gøre høst af ugødet enggræs til en driftsgren for landbruget, for derigennem at holde arealerne lysåbne samt bevare og fremme biodiversitet på arealerne. I indlægget præsenteres det fagligt ståsted og viden, der er skabt i projektet LIFE-IP Natureman, og status for HØSTTEK projektet med udvikling af en professionel høstmaskine, som skånsomt kan køre på vandmættet jord samt udvikling af nye højværdi produkter som bæredygtige byggeplader, protein fremstilling og bio lim.

Præsentation: Biomassehøst.

Ole Hyttel
Gunnar Mikkelsen

14.10-14.30     Uddannelse af naturforvaltere

v/Charlotte Haahr, viceforstander & uddannelsesleder, og Majbrit Terkelsen, Underviser i naturforvaltning, begge Nordjyllands Landbrugsskole

AMU-kurset ”Naturforvalter” er blevet en stor succes, hør om hvordan Nature-man projektet har givet anledning til et frugtbart samarbejde mellem Nordjyllands Landbrugsskole, Naturstyrelsen og SEGES. Hør om kursernes indhold og deltagerne, og indgå i en dialog om hvordan vi fremadrettet sikrer os mulighed for efteruddannelse for alle med interesse for naturforvaltning.

Præsentation: Naturforvalter - AMU uddannelse

Charlotte Haahr
Majbrit Terkelsen

14.10 - 14.30  Status for NATUREMAN og hvad sker der nu?

v/ Hanne Stadsgaard Jensen, Natureman sekretariatet, Viborg Kommune

Natureman er sammensat af en lang række forskellige aktiviteter, alle med målsætningen om at sikre en bedre forvaltning af sjældne og sårbare naturtyper og arter, primært gennem at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren. Efter de første 4 år er der gennemført mange delprojekter- og aktiviteter og indhentet værdifulde erfaringer. Hanne S. Jensen har været med helt fra ansøgningsprocessen, og vil fortælle om den overordnede status og hvad der venter de næste 4 år.

Præsentation: Status for LIFE IP Natureman.

Hanne Stadsgaard Jensen, Viborg Kommune

14.30-15.15     Afslutning, debat og spørgerunde

v/Ordstyrer: Signe Nepper Larsen, vicedirektør Naturstyrelsen

Signe Nepper Larsen, Naturstyrelsen

15.15   Afsluttende kaffe/te og kage