LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Vådområde, lavbunds- og vandløbsprojekter

LIFE IP Natureman vil integrereforskellige aktiviteter,såderkanløsesflereproblem- stillinger på en gang. Udover de fysiske tiltag som rydning, hegning og at få dyr udoggræssepånaturarealerne,vilder blive søgt om fx lavbunds-, vådområde- ogvandløbsprojekter.

Vådområdeprojekter

Vådområderneereffektivefiltre,der mindskerudledningenafkvælstof. Vådområderne laves typisk ved at dræn og grøfterafbrydes.Nårjordenervandmættetbliverkvælstofomsat.Nårvandløb genslyngessådeløberoverbredderne, tilbageholdesfosfor.

Vådområdernesstørrelsekanværealtfra nogle få hektar med våde enge til store søermedendybdepåfleremeter. Minivådområder er en særlig type vådområder, hvor vandet fra et større drænsystem ledes gennem en kunstig gravet sø, inden det løber ud i vandløbene. Formålet er at fjerne kvælstof fra drænvandet. Minivådområder kan anlægges på nogle få hektar landbrugsjord. 

Lavbundsprojekter

Lavbundsprojekter laves i ådale med et stortindholdaftørv.Vedatafbrydedræn oggrøfterhævesvandstandenogderved forhindresatjordensættersig.Lavbundsprojekter nedsætter udledningen af CO2 og giver også en mindre udledning af kvælstof fraengene.

Vandløbsprojekter

Vandløbsprojekter skal forbedre tilstandenivandløbene.Defjernerspærringer, genslyngervandløb,udlæggergydegrus m.m. Projekterne gennemføres så de understøtter værdien af de naturarealer, som ligger tæt på vandløbet.