LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Høst af biomasse

Enge har i de seneste 40-50 år mistet deres betydning for landmænd både økonomisk og driftsmæssigt. Derfor ligger mange af dem i dag hen uden drift.

De gror til i høje urter og vil med tiden springe i krat eller skov, hvis der ikke gøres en indsats. Det får konsekvenser for de dyr og planter, der lever på de lysåbne enge.

Vedhøsletfjernesalplantemateriale overslåhøjdefraarealetpåéngang. Detgiverdesmåplanterlysogbedre vækstvilkår.

Enstordelafvoreengeharetunaturligt højtindholdafnæringsstoffer.Mængden afnæringsstoffer,derfjernesvedhøslet,erhøjereenddet,derfjernesmed græsning.Høsletkanderforværeengod metode til at fjerne næringsstoffer fra naturarealer.

Engeeroftefugtige,ogkørselmed maskinerkanværevanskeligt.Derfor udviklesnyespecialmaskiner,derkanslå ogopsamleplantematerialetfraengene, hvoralmindeligelandbrugsmaskinerikke eregnede.

Biogas

I projektet anvendes det høstede plantematerialetilenergiformål–biogas.Da deterforholdsvistnyt,lavesderforsøgi samarbejde medbiogasanlæggene.                                

Plantematerialet, der skal indgå i produktion af biogas, skal have et relativt højt indhold af tørstof. Høsten vil derfor foregå fra juli til slutningen af september.

Under udarbejdelse

Under udarbejdelse