LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Natureman er et såkaldt 'Integreret Projekt' under LIFE Nature med fokus på at skabe gunstig bevaringsstatus for naturtyperne rigkær, kildevæld og overdrev i 11 Natura 2000-områder. Der skal i projektet udarbejdes 30-40 områdeplaner indenfor de 11 Natura 2000-områder. Områdeplanerne skal sikre at den indsats der gennemføres i forhold til Natura 2000-områderne belyses i sammenhæng med de krav der er til områderne i forhold til vandrammedirektivet, klimastrategien og den regionale udvikling.