LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Helhedsplaner

I LIFE IP Natureman vil der blive lavet 30-40 helhedsplaner indenfor de 11 Natura 2000-områder, der arbejdes med i projektet. Helhedsplanerne skal sikre at den indsats, der gennemføres i forhold til Natura 2000-områderne, koordineres med de krav og ønsker der er til områderne i vandrammedirektivet, klimastrategien og den regionale udvikling.

Kommunerne udarbejder i første omgang en overordnet vision for udviklingen af området ud fra eksisterende viden om:

  • Krav/ønsker i Natura 2000 planerne og mulighederne for at øge områdets naturkvaliteter.
  • Krav/ønsker i vandplaner, klimaplaner og regionale udviklingsplaner.
  • Tidligere undersøgelser og projekter i områderne.
  • Natureman’s ønske om at samle naturarealer i større sammenhængende enheder.
  • Kendte lokale ønsker til udvikling i området.

Visionen danner udgangspunkt for at involvere landmænd, lodsejere, lokale landboforeninger og andre lokale interessenter i arbejdet med at udvikle en helhedsplan for områderne.

Helhedsplanen vil beskrive de ønsker der lokalt er til udvikling af områderne. Planen skal desuden beskrive hvilke projekter, der skal forsøges gennemført som en del af LIFE Natureman projektet.

Der udarbejdes på baggrund af involveringen af de lokale interessenter et katalog over mulige projekter inden for subregionerne. Kataloget beskriver de ønsker der lokalt er til udvikling af områderne. Kataloget beskriver desuden hvilke projekter, der forsøges gennemført som en del af LIFE Natureman projektet og hvilke projekter der kræver anden finansiering.

Visionsrapporter for subregionerne

Katalog over mulige projekter i subregionerne